In het voorjaar van 2020 beslist de gemeenteraad of en hoe het nieuwe Plein van de Stad wordt uitgevoerd. Gisteravond vond binnen de gemeenteraad het debat plaats hierover. Tijdens dit debat reageerde wethouder Sandmann namens het college op de vragen die door de raadsleden werden gesteld over de te verwachten budgetoverschrijding van het Plein van de Stad en op het rapport dat is gemaakt over de oorzaken van dit tekort.

Uitstel tot voorjaarsnota
Na een lang debat werd door de raad voorgesteld om de beslissing om het Plein wel of niet in het huidige plan door te laten gaan, uit te stellen tot de behandeling van de voorjaarsnota in 2020. Dit betekent dat op dit moment niet duidelijk is of het project Plein van de Stad wel of geen doorgang zal vinden. De voorjaarsnota wordt voor de zomer behandeld. Wethouder Sandmann: “Het is de vraag of dit verstandig is. De te maken keuze zal er niet door veranderen. Tijdens de Voorjaarsnota komt het Plein van de Stad opnieuw aan de orde.”

Verloop debat
Vertrouwen en financieel in control zijn; dat waren de twee thema’s waar het debat om draaide. “Het college is keihard aan het werk om het vertrouwen terug te winnen. We bieden onze excuses aan, voelen ons verantwoordelijk en we werken op meerdere sporen aan verbetering”, aldus Sandmann. “De directieraad werkt in opdracht van het college aan het door de raad vastgestelde beheersplan en aan een bestuursopdracht. De bestuursopdracht richt zich met name op de cultuur en structuur in de ambtelijke organisatie. De aanbevelingen uit het rapport “Onderzoek verwachte budgetoverschrijding project Plein van de Stad”, dat is opgemaakt naar aanleiding van het tekort, worden uitgevoerd. En tenslotte heeft de concerncontroller de opdracht gekregen om alle risicovolle projecten in beeld te brengen.”

Via het raadsinformatiesysteem is het debat terug te kijken en daar vind je ook alle informatie die naar de raad is gestuurd.

Tijdens de voorlopig ontwerpfase van het Plein van de Stad is voor de zomer een onverwacht financieel tekort aan het licht gekomen. Het college heeft hierop besloten een onderzoek in te stellen naar de oorzaken.

Oorzaken

Het onderzoek toont aan dat er meerdere onderliggende oorzaken zijn van dit tekort. Er is kritisch gekeken naar de interne organisatie en naar de inzet van competenties en vaardigheden. De uitkomsten zijn met de gemeenteraad gedeeld.

Oplossing

Het college van B&W staat achter het gekozen ontwerp en onderzoekt verdere (financiële) optimalisaties en aanvullende dekking voor het tekort. Dit gebeurt binnen de kaders die gesteld zijn voor het gekozen ontwerp van het Plein van de Stad.

Voortgang

Eind oktober worden mogelijke oplossingen voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college hecht eraan om het gekozen ontwerp verder uit te werken zoals dat door betrokkenheid van veel Apeldoorners tijdens de verkiezingen tot stand is gekomen.

Woensdag 5 juni presenteerden 10 groepen van in totaal 36 studenten van het Veluwscollege Walterbosch hun “Plein van de Stad” – opdracht aan docenten en een externe vakjury. De afgelopen weken hebben de scholieren nagedacht over de vragen; Hoe richten we de markt op het nieuwe Plein van de Stad zo goed mogelijk in? En hoe zorgen we ervoor dat de elektriciteitsvoorziening op een goede manier wordt ingericht op het plein?
   
Minecraft als presentatiemiddel
Prachtige maquettes, posters en uitgewerkte plannen werden gepresenteerd aan een vakjury van de gemeente Apeldoorn bestaande uit Evelyn Meibergen (relatiemanager Ambulante Handel), Arno klein Goldewijk (projectmanager Plein van de Stad) en Ernst Morsink (projectleider Toekomstvisie Warenmarkt). Zo kwam er een marktplein voorbij met ronde opstellingen, met in het midden van de rondingen een stroompunt, presenteerde 1 groepje de nieuwe inrichting van het plein d.m.v. een Minecraft filmpje en bij meerdere groepjes kwam de Markthal als Foodhal terug in de presentaties. Daarnaast verraste een scholier de jury met grondig vooronderzoek door per mail en telefonisch uitvraag de doen bij andere gemeenten. Evelyn Meibergen: “Heel gaaf al die creativiteit en de moeite die scholieren hebben genomen voor de warenmarkt op het Plein van de Stad. Er is echt ‘out of the box’ gedacht. Een aantal van de ideeën ga ik zeker bespreken met ondernemers uit de ambulante handel.”

Werken aan je eigen stad
Het oordeel van de vakjury telt voor 50% mee in het eindcijfer van deze opdracht. Danielle van der Meyden, docent van het Veluws College Walterbosch: “We merken dat scholieren positief aan de slag gaan met opdrachten die dichtbij hun eigen leefwereld staan. Door het aanbieden van verschillende opdrachten door de gemeente was er daarnaast ook nog de keuze om voor iets te gaan waar je echt wat mee hebt. Het hebben van een betrokken opdrachtgever is daarbij heel belangrijk, dan hebben de jongeren echt het idee dat ze het niet voor niets doen.”

Samenwerken met onderwijs
Ben jij een ondernemer in Apeldoorn en wil je onderwijs en ondernemen met elkaar verbinden? Heb je een mooie opdracht liggen  voor scholieren en wil je samenwerken met het onderwijs in onze stad? Neem dan contact op met het Veluwscollege Walterbosch wbtechnasium@veluwscollege.nl.

Voorbereidingen
De voorbereidingen voor het Plein van de Stad zijn in volle gang. Begin 2020 zal gestart worden met de werkzaamheden. In het najaar van 2020 zal heel Apeldoorn kunnen genieten van het nieuwe Marktplein. Wil je op de hoogte blijven van de voorbereidingen? Hou dan de website van Plein van de Stad in de gaten!

Check in dit filmpje wat er gebeurt rondom ons Plein van de Stad. Sinds het ontwerp ‘De Markthal’ van ontwerpbureau West 8 als overtuigende winnaar uit de bus kwam, wordt er hard gewerkt aan het definitieve technische ontwerp. Want het verbouwen van het Marktplein is een technisch complexe opgave met De Markthal, een ondergrondse fietsenstalling en de Markstroom die over het plein kabbelt straks.  Check de video voor een update!

Woensdag 4 april ontvingen scholieren van Havo/VWO op het Technasium op het Veluws College Walterbosch gastcolleges van de gemeente Apeldoorn. De scholieren werden in deze gastcolleges uitgedaagd met opdrachten over kunst, spelen & bewegen en het Plein van de Stad.

In groepen van 4 gaan ze aan de slag met de opdracht die hen het meeste aanspreekt. Het eindresultaat per groepje wordt door middel van een A3-poster, een filmpje van 2 minuten en een maquette aan de opdrachtgever gepresenteerd. Eind mei worden de resultaten op het Stadhuis gepresenteerd aan de opdrachtgevers!

Aan de slag met echte vraagstukken

De eerste opdracht betreft de kunst in de openbare ruimte. We dagen de scholieren uit mee te denken en zichzelf af te vragen wat mist er nog op kunstgebied in Apeldoorn? Wat voor soort kunst zou er nog bij moeten/kunnen komen? En hoe pakken we dat dan aan?

De tweede opdracht is gericht op het thema spelen, bewegen en ontmoeten, een heel belangrijk thema voor gezinsstad Apeldoorn. De gemeente wil graag weten hoe jongeren hun woonplaats ervaren en streeft ernaar kinderen actief te betrekken. De vragen die bij deze opdracht spelen zijn: Wat moet er aan de binnenstad veranderen of toegevoegd worden zodat het fijn/plezierig is voor kleuters, kinderen van de basisschool en kinderen van de middelbare school?

Het Plein van de Stad is als derde opdracht aangeboden. Afgelopen december stemden meer dan 25.000 Apeldoorners massaal op hun favoriete ontwerp van het Plein van de Stad. Het ontwerp “De Markthal” kwam als winnaar uit de bus! Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de start van de werkzaamheden voor begin 2020 in volle gang. De opdracht voor de scholieren richt zich op de markt. Hoe kan de elektriciteitsvoorziening zo geregeld worden dat de daadwerkelijke gebruiker betaalt? En hoe kunnen we het dit nieuwe Marktplein met de open Markthal zo goed mogelijk inrichten? Het eindresultaat is straks te vinden op www.pleinvandestad.nl!

Op 16 april organiseerde de gemeente samen met ontwerpbureau West 8 een participantenbijeenkomst. Een jaar geleden zijn verschillende belanghebbenden betrokken bij het vaststellen van de uitgangspunten voor het Plein van de Stad. Nu het ontwerp vaststaat zijn deze omwonenden, ondernemers, wijkraad en andere belanghebbenden opnieuw uitgenodigd om in gesprek te blijven over ons Plein van de Stad. West 8 presenteerde deze avond hoe de verdere uitwerking plaatst vindt. Daarnaast was er ruimte voor het stellen van vragen en voor het uitwisselen van aanvullende ideeën. Ook de Stentor was erbij, lees hier het verslag.

WEST 8

Apeldoorn, bedankt voor het stemmen! Het Marktplein is aan vervanging toe. Jullie hebben je uitgesproken voor een nieuw Plein van de Stad. De Apeldoornse Markthal! Wel 25.330 stemmen zijn uitgebracht. Komend jaar wordt het ontwerp verder uitgewerkt. In 2020 gaat de schop in de grond. Vanaf 2021 kun je genieten van het nieuwe Marktplein!

Bekijk hieronder het winnende ontwerp:

 

Bekijk het volledige ontwerp van de winnaar